Concurs bibliotecar

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂICEANA, COMUNA GĂICEANA, JUDEȚUL BACĂU

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

– bibliotecar școală studii medii – durată determinată de 3 ani, 0,5 normă

-administrator financiar studii superioare grad profesional debutant, 0,5 normă

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae; EUROPASS

Actele prevăzute la lit.b) și c)  vor fi prezetate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE BIBLIOTECAR:

– studii cu diplomă de bacalaureat ( constituie un avantaj diploma de licență)

– curs de calificare în domeniul biblioteconomiei, cu certificat de absolvire

– nu se solicită vechime

– cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale)

– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale

– noțiuni de comunicare în relații publice

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR FINANCIAR:

– studii cu diplomă de licență, în domeniul financiar contabil

– nu se solicită vechime

– cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale)

– cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale

– noțiuni de comunicare în relații publice

 

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face în perioada 28 octombrie 10 noiembrie 2022  la sediul Şcolii Gimnaziale Găiceana de luni până vineri între orele 900 – 1400

 1. Selecția dosarelor depuse: 11.11.2022.
 2. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 12.11.2022, ora 10:00.
 3. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 12.11.2022 între orele 10:00 – 13:00.
 4. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 12.11. 2022, ora 14:00.
 5. Susținerea probei scrise: 21.11.2022 , ora 9.00.
 6. Afișarea rezultatelor probei scrise: 21.11.2022, ora 13:00.
 7. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 21.11.2022, între orele 13:00 – 13:30.
 8. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 21.11.2022, ora 14:00.
 9. Susținerea interviului: 21.11.2022, ora 14:30.
 10. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 21.11.2022, ora 15.30
 11. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 21.11.2022, între orele 15.30 –16:00.
 12. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 21.11.2022, ora 16:30
 13. Afișarea rezultatelor finale: 21.11.2022, ora 17:00.

 

Bibliografia și tematica pentru concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar:

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

 1. Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011;
 2. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare – ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011, M.E.N., Monitorul Oficial cu modificările multerioare
 3. Legea bibliotecilor 334/ 31 mai 2002 actualizată
 4. Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice – Editura Bibliotecii Pedagogice Naţionale “I.C. Petrescu” Bucureşti, 2004
 5. Ciubăncan, Lucia. Bibliotecarulşcolar. Ghidpractic, edituraEurodidact, Cluj-Napoca, 2002
 6. Enache, Ionel – Marketingul în bibliotecă – Editura Universităţii, Bucureşti, 2003
 7. Tratat de biblioteconomie, I-IV – coord. Mircea Regneală, Editura A.B.R., București, 2013-2017

 

TEMATICA

 

 • Rolul bibliotecii din învăţământ

Drepturile și îndatoririle bibliotecarului școlar

Activități specifice bibliotecii

Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

 

 • Dezvoltarea colecţiilor

Mijloace de completare a colecţiilor

Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

 

 • Evidenţa colecţiilor

 Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor)

Documente de evidenţă (RMF, RI)

 Reguli de completare a RI şi RMF

 

 • Catalogarea publicaţiilor

Scopul catalogării publicaţiilor

Tipuri de cataloage

Organizarea cataloagelor

Fişa principală de catalog

 

 • Clasificarea, cotarea publicațiilor

Scopul clasificării documentelor

CZU (clase, subclase, indici); tabele de autori

Organizarea colecţiilor. Aranjarea cărților la raft

 

 

 • Gestiunea bibliotecilor

Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

Inventarul bibliotecilor

Eliminarea din gestiune a publicaţiilor

 

 • Relaţii cu utilizatorii

                  Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

                  Planificarea activității bibliotecii

                  Activități specifice cu elevii și cadrele didactice                   

Statistica de bibliotecă – indici statistici specifici

 • Marketingul bibliotecii școlare

Produse de bibliotecă

Servicii de bibliotecă

Promovarea bibliotecii

 

 • Cultura informației

Surse de informare și evaluarea acestora

Etica utilizării informației. Plagiatul.

Bibliografia în activitatea de informare documentară.

                 

 

Bibliografia și tematica pentru concursul pentru ocuparea postului de administrator financiar:

 

 

BIBLIOGRAFIE :

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA:

 1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
  • Contabilitatea activelor fixe;
  • Înregistrarea amortizării;
  • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
  • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
  • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
  • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
  • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
  • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.
 2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
 3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
 6. Exercitarea controlului financiar preventiv
 7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 

 Comportamentul şi conduita:

– Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

Cerinţe psihologice:

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional;

Concursul constă în următoarele etape succesive:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviu

Director,

Prof. Albu Ioan Cristinel

Concurs bibliotecar
Derulează în sus