REEDU – Activarea tinerilor NEETs

 

Capitolul 1 – Cadrul general si contextul proiectului

Metodologia descrie procesul de identificare, implicare si asigurare a prezentei membrilor grupului tinta in activitatile proiectului „REEDU – Activarea tinerilor NEETs”, Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Obiectiv specific 6.1: Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială  – solicitant de finanțare/ lider de parteneriat S.C. HR Specialists S.R.L din Voluntari, Ilfov si partenerii: ISJ Bacau din Mun. Bacau, Jud Bacau si Asociatia Partnet din  Bucuresti.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea numarului de tineri NEETs someri cu varsta

cuprinsa intre 16-24 de ani inregistrati la SPO (Serviciul public de ocupare), care se reintorc in educatie, prin includerea unui numar de 382 de NEETs in programe “A doua sansa”, precum si prin cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta mentinerii in scoala a elevilor si a reducerii parasirii timpurii a scolii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 – Cresterea gradului de constientizare a 450 de persoane cu privire la facilitatile si beneficiile

participarii la programul A Doua Sansa, beneficiile reintoarcerii in sistemul de educatie si formare

pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie

OS 2 – Cresterea gradului de intoarcere/reintoarcere in sistemul educational a 382 tineri NEETs someri prin participarea acestora la servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii

OS 3 – Integrarea/reintegrarea in sistemul educational a 382 tineri NEETs someri prin participarea la

programe A Doua Sansa

OS 4 – 39 tineri NEETs someri care obtin certificat de calificare profesionala de nivel 3 ca urmare a

participarii acestora la stagii de pregatire practica

OS 5 – Stimularea participarii in cadrul programului “A doua sansa” prin acordarea de masuri de sprijin financiar (subventii) pentru 382 tineri NEETs

 

Activitatile si programele la care participa persoanele incluse in grupul tinta al proiectului vor asigura, pe termen lung, o calitate mai buna a vietii pentru beneficiari, dar si pentru familiile acestora. Prin asigurarea accesului nediscriminatoriu la programe A doua sansa, la servicii de consiliere si orientare a carierei a tinerilor NEETs proveniti din medii sociale diverse, in special din categorii defavorizate, roma/rural, acestia isi vor imbunatatii considerabil sansele de integrare pe piata muncii. Acest aspect va determina cresterea competitivitatii mediului economic, prin oferirea de resurse umane mai bine calificate si educate, capabile sa raspunda cerintelor actuale de pe piata muncii.

Persoanele care participa la programul ADS, precum si cele 39 de persoane care obtin o calificare vor reprezenta un exemplu de urmat pentru ceilalti membri din comunitatile vizate. Astfel, beneficiile cresterii nivelului de educatie de calificare a beneficiarilor vor avea un impact pozitiv asupra comunitatii, avand in vedere ca beneficiarii vor deveni membri activi ai societatii.

 

Activitatile proiectului vizeaza un grup tinta total de 382 de tineri NEETs someri, cu varsta cuprinsa intre 16-24 de ani, atat femei, cat si barbati.

Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung va fi realizata pe doua paliere:

 1. Tinerii NEETs implicati in proiect vor forma un nucleu educational care va influenta pe termen lung nivelul familiilor acestora, precum si nivelul comunitatilor atat locale, cat si nationale, prin cresterea nivelului de competitivitate al economiei Romaniei;
 2. La randul lor, tinerii NEETs implicati in proiect, vor disemina informatiile si cunostintele dobandite catre alte grupuri de persoane / someri / persoane fara educatie scolara.

 

Activitatile propuse in proiect vor genera efecte de multiplicare la nivelul intregii comunitati, beneficiarii directi si indirecti vor valoriza pozitiv cresterea nivelului de educatie si efectele benefice ale reintoarcerii in sistemul de educatie si formare, precum si necesitatea mentinerii copiilor si tinerilor in sistemul educational.

Capitolul 2 – Descrierea grupului tinta din perspectiva categoriilor si a dimensiunilor acestora

2.1  Descrierea GT

Activitatile proiectului se vor derula pentru un grup tinta compus din 382 persoane (+ persoane de rezerva) tineri NEETs someri  cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la SPO (Serviciul Public de Ocupare), care au abandonat cursurile invatamantului primar si/sau gimnazial inainte de finalizarea acestuia, din regiunea Nord-Est – judetul Bacau.

Membrii grupului tinta sunt tinerii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. au domiciliul/resedinta in judetul Bacau, in mediul rural sau urban;
 2. sunt inregistrati la AJOFM Bacau;
 3. nu au fost inscrisi sistemul de educatie/ au parasit prematur sistemul de educatie;
 4. au implinit 16 ani;
 5. au varsta sub 24 de ani
 6. nu repeta nivelurile de scolarizare absolvite deja in cadrul proiectelor din apelurile ”Scoala pentru toti” (AP 6), respectiv apeluri din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 si OS 4.2.), AP5 – PI 9.vi (OS 5.1 &OS 5.2).

Partenerul 1 (ISJ Bacau) este responsabil cu recrutarea Grupului tinta.

Respnsabilul GT de la ISJ Bacau intocmeste Protocolul nesesar, pentru informarea, identificarea, recrutarea si selectia grupului tinta, cu reprezentanti AJOFM Bacau si asigura legatura cu AJOFM Bacau in vederea furnizarii informatiilor despre tinerii NEETs inregistrati, din randul carora va fi selectionat Grupul tinta.

2.2 Activitatile proiectului la care vor participa beneficiarii:

– Consilierea si orientarea in cariera

Fiecare persoana din GT (382 de tineri NEETs) va participa la cate 2 sesiuni individuale de consiliere si orientare a carierei, organizate in format fizic (in spatiile puse la dispozitie de catre ISJ Bacau sau in initatile partenere asociate) si/sau online, de minim 2 ore, in functie de nevoile si profilul fiecarei persoane.

In urma acestor sesiuni se va elabora un plan personalizat de interventie in functie de nevoi si varsta in vederea continuarii studiilor si obtinerii unui certificat de calificare profesionala. Planul va viza cauza abandonului scolar, va implica parintii/tutorii participantilor si va conduce in functie de caz la integrarea/reintegrarea in sistemul de educatie sau la orientarea catre cursuri de formare profesionala. In acest sens, se vor organza si 50 de sesiuni de consiliere de familie, organizate in format fizic si/sau online, cu cel putin un parinte/tutore legal de minim 1 ora, in functie de amploarea discutiei si nevoile identificate.

–           Furnizarea programului a dousa sansa

Din cele 382 de persoane inregistrate in GT, 260 de persoane vor fi inscrise in programul ,, A doua sansa” – invatamant primar, iar 122 de persoane vor fi inscrise in programul ,, A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior.

In cadrul proiectului progamul ADS va fi structurat, conform metodologiei elaborate de catre Ministerul Educatiei si cercetarii conf. Ordin 5248/2011 din 31.08.2011 si revizuit prin Ordin 4093/2017 din 19.06.2017.

Programele ADS se vor derula in cadrul institutiilor de invatamant asociate cu care au fost incheiate de catre ISJ acorduri de colaborare si care vor avea rolul si responsabilitatea de a pune la dispozitie resursele materiale necesare (ex. Sala dotata cu banci, catedra, tabla/flipchart, mobilier etc.), si vor furniza daca este cazul resursa umana necesara pentru sustinerea activitatii

In Programul „A doua sansa” – invatamant primar ( pentru finalizarea invatamantului primar – cl. I-IV) se vor inscrie persoane care au depasit cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare clasei si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

– nu au parcurs nici o clasa din invatamantul primar;

– au abandonat pe parcurs si au depasit varsta maxima legala pentru reinscrierea in invatamantul primar.

In Programul „A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior (pentru finalizarea invatamantului gimnazial – cl. V-VIII si a ciclului inferior al liceului – cl. IX-X filiera tehnologica), se vor inscrie persoane cu varsta de peste 14 ani care au absolvit invatamantul primar. Se pot inscrie si persoane care au parcurs o parte din clasele corespunzatoare invatamantului gimnazial (V, VI, VII), au abandonat pe parcurs si au depasit varsta maxima legala pentru reinscrierea in invatamantul gimnazial, cursuri de zi.

–           Stagiu de practica profesionala

Din randul absolventilor de nivel secundar inferior (122 persoane),  se vor selecta pe baza metodologiei elaborate in cadrul activitatii 39 de tineri NEET`s care vor beneficia de un stagiu de practica profesionala de 720 de ore urmand ca dupa promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale sa dobandeasca un certificat de calificare profesionala nivel 3.

–           Acordarea de subventii

In baza unei metodologii care va fi elaborata, 382 persoane din grupul tinta vor primi o subventie grup tinta program ADS in valoare de 1800 RON/absolvent pentru fiecare nivel de studiu promovat prin programul “A doua sansa”. In plus, 39 de persoane din grupul tinta care participa la stagiul de pregatire practica de 720 de ore si care sustin si promoveaza examenul de certificare a competentelor profesionale vor primi o subventie grup tinta stagii de pregatire practica in valoare de 1800 RON/participant. Subventia se va acorda la sfarsitul nivelului de studiu promovat/stagiului de practica. In cazul tinerilor, tutorii sau parintii vor utiliza subventia primita in cadrul proiectului doar in scopul asigurarii beneficiarului a unor conditii necesare pentru frecventarea scolii si continuarea studiilor de catre acesta.

2 Recrutarea si selectia grupului tinta

Dosarul de inscriere al unui beneficiar va cuprinde urmatoarele documente, enumerate conform unui OPIS (Anexa 0):

Anexa 1 – Formularul de înregistrare in grupul tinta

Anexa 2 – Cererea de înscriere/Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa 3 – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal

Anexa 4  – Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă

Anexa 5  – Declarație etnie

Copie cartea de identitate, în termen de valabilitate  (expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).

Copie certificatul de naștere (pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).

Copie certificatul de căsătorie (dacă este cazul – pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).

Copie foaie matricola sau adeverinta care sa ateste parcurgerea anumitor clase (pe care persoana/expertul va scrie Conform cu originalul și va semna).

Adeverinta medicala eliberata de  medicul de familie (in original sau copie conform cu originalul pe care expertul va semna).

Fisa de incadrare in nivelul de ocupabilitate, eliberata de AJOFM (A, B, C, D)

Formularele tip (Anexele) vor fi puse la dispozitie persoanelor interesate de catre responsabilii GT, inclusiv cu ocazia intalnirilor directe/ campaniilor de informare sau in format electronic. Beneficiarii care se vor inscrie la activitatile din proiect, trebuie sa fie profilati in prealabil de catre AJOFM, conform Procedurii de lucru aprobata prin Ordinul Presedintelui ANOFM, in urma careia vor fi incadrati in una din urmatoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilitatii:

 • Nivelul A – „usor ocupabil”
 • Nivelul B – „mediu ocupabil”
 • Nivelul C – „greu ocupabil”
 • Nivelul D – „foarte greu ocupabil”

Dosarele de înscriere trebuie să conțină doar documentele prevăzute în prezenta metodologie

Documentele se vor scana si se vor arhiva si electronic, asigurand accesul Managerului de proiect si tuturor celorlalti experti la informatiile necesare, respectand legislatia in domeniu.

Expertul responsabil cu protejarea datelor cu caracter personal va monitoriza intreg procesul de inregistrare a beneficiarilor in GT, de arhivare a documentelor atat in format fizic cat si electronic, cat si de utilizare al acestora.

In cadrul activitatii de sprijin, Formatorii program ADS vor stabili continutul pachetului

educational prin elaborarea programului de interventie, monitorizarea, evaluarea si raportarea

progresului acestora, vor raspunde nevoilor individuale ale participantilor recurgand la temele

propuse si realizand activitati care sa sprijine participantii in dezvoltarea competentelor vizate

de curriculumul programului de sprijin. Programele ADS se vor derula in cadrul institutiilor de

invatamant asociate cu care au fost incheiate de catre ISJ acorduri de colaborare si care vor

avea rolul si responsabilitatea de a pune la dispozitie resursele materiale necesare (ex. Sala

dotata cu banci, catedra, tabla/flipchart, mobilier etc.), si vor furniza daca este cazul resursa

umana necesara pentru sustinerea activitatii.

Cursurile se pot desfasura dupa mai multe variante de orar pentru nivelul inferior in regim de

zi, seral, comasat si intensiv iar pentru nivelul secundar inferior in timpul saptamanii dupa-

amiaza sau seara, sambata sau in timpul vacantelor scolare etc., in functie de posibilitatile

cursantilor si ale cadrelor didactice.

De asemenea fiecare participant, respectiv 382 persoane, la programul ADS va primi in mod

nediscriminatoriu un kit GT ADS ce cuprinde: rucsac tip laptop, pixuri, caiete, creioane, rigle,

gume, ascutitori, calculator birou, set markere, pentru motivarea grupului tinta, cresterea

participarii active si pentru facilitarea acumularii cunostintelor pe parcursul programului ADS.

REEDU – Activarea tinerilor NEETs
Derulează în sus