Concurs ingrijitor

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice,
Școala Gimnazială Găiceana, comuna Găiceana, județul Bacău,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

Denumirea posturilor:
– Îngrijitor – 2 posturi vacante contractuale pe perioada nedeterminată;
I. PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS, CANDIDAȚII TREBUIE SĂ
ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE ȘI CONDIȚII SPECIFICE.
A) Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor,
prevazute de HG 286/ 2011, sunt următoarele:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
B) Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă de îngrijitor:
 studii generale, 10 clase;
 abilități pentru munca în echipă;
 disponibilitate pentru muncă;
 vechime în muncă pe post de îngrijitor– minim 5 ani.

II. PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CANDIDAŢII VOR PREZENTA UN DOSAR

DE CONCURS CARE VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta
un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae;
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
III.CALENDARUL CONCURSULUI:
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă
susținută.
Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine
descrescătoare.
Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Găiceana conform calendarului
următor:
 afișarea anunțului la avizierul școlii: 04.11.2022
 depunerea dosarelor: la secretariatul unității, 07.11.2022 – 17.11.2022, în intervalul orar
08:00 – 14:00
 selecția dosarelor depuse: 18.11.2022
 afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 18.11. 2022– ora 10:00;
 depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 18.11. 2022, între orele 11:00–
13:00;
 afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 18.11.2022, ora 14:00;
 proba scrisă – la sediul instituției: 29.11.2022, ora 09.00;
 afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29.11. 2022, ora 11.00;

 depunerea contestațiilor la proba scrisă: 29.11. 2022, între orele 11.00-12.00;
 afișarea rezultatelor la proba scrisă după contestații: 29.11. 2022, ora 12.30;
 proba practică – la sediul instituției: 29.11. 2022, ora 13.00;
 afișarea rezultatelor la proba practică: 29.11.2022, ora 15.00;
 depunerea contestațiilor la proba practică: 29.11. 2022, între orele 15.00-16.00
 afișarea rezultatelor finale: 29.11.2022, ora 16.30.

IV. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE:
A) Tematica concursului
1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
2. Noţiuni fundamentale de igienă.
3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

B) Bibliografie
1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului
contractual, art.7;
3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi
completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea
disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordinul comun ME și MS nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și
completările ulterioare,
9. ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

V. DATE DE CONTACT:
Relații suplimentare: Școala Gimnazială Găiceana, telefon 0234283625.
DIRECTOR,
Prof. Albu Ioan Cristinel

Concurs ingrijitor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus